Ben je een jong, artistiek talent met de passie en ambitie om van dans, muziek of beeldende kunst later je beroep te maken? Dan hoef je niet te wachten tot je oud genoeg bent om te gaan studeren. Op de School voor Jong Talent (SvJT) kun je namelijk vanaf groep 7 terecht om school te combineren met een voortraject op het gebied van dans, muziek of beeldende kunst (vanaf de brugklas). De lat ligt hoog, want alleen diegenen die het toelatingsexamen halen, worden op de SvJT toegelaten.

Eenmaal toegelaten profiteer je volop van alle expertise en faciliteiten die het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten bieden. Bovendien kom je op een ‘excellente school’. Dit keurmerk heeft de SvJT van het Ministerie van OCW ontvangen onder andere dankzij het zeer betrokken docententeam dat tot het uiterste gaat om jouw kunstzinnig talent maximaal te ontwikkelen, maar er ook voor waakt dat je je diploma haalt. Omdat je op de SvJT regulier basis- en voortgezet onderwijs volgt, kun je met je einddiploma gewoon doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of naar de universiteit. Als je intern doorstroomt naar een opleiding van de Hogeschool der Kunsten Den Haag kan je diploma zelfs méér waard zijn! Sommige leerlingen hebben namelijk al vak-onderdelen van de vervolgstudie afgesloten of gaan verkorte leerroutes doorlopen

Klik hier om in te loggen op Magister 6

Praktische zaken

Voordat je naar de School voor Jong Talent komt, moet je eerst een toelatingsexamen doen voor muziek, dans of beeldende kunst en vormgeving. Deze afdelingen hanteren elk hun eigen toelatingsprocedures. Bij een positieve uitslag voert de directeur van de School voor Jong Talent of één van de coördinatoren een intakegesprek met jou en je ouders. Indien noodzakelijk of gewenst neemt de school contact op met je vorige school.

Bekijk het traject van jouw keuze om meer te lezen over de specifieke toelating.

Muziektrajecten:

PI - Muziek voor kleuters

BASIS - Muziek voor blazers

Jong KC Junior

Jong KC Muziek

Danstrajecten:

Jong KC Dans

School voor Jong Talent Dans

Beeldende Kunst:

Jong KC Beeldende Kunst

  Zie Cursusgelden

  Fondsen
  De Interfaculteit School voor Jong talent wil de toegankelijk voor getalenteerde leerlingen zoveel mogelijk garanderen. Ouders die niet de financiële middelen hebben om hun leerlingen te plaatsen op de School voor Jong Talent kunnen een beroep doen op een vijftal fondsen of instellingen.

  1. De Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium
  2. De Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent
  3. Het Kledingfonds (ondergebracht bij de Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent)
  4. Een tegemoetkoming in de kosten door het College van Bestuur
  5. Tegemoetkoming in de reiskosten verstrekt door het ministerie van OCW (via de stichting DAMU)
  6. Aanvraag dubbele kinderbijslag

  Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium
  Muziekleerlingen van de School voor Jong Talent en studenten van het Koninklijk Conservatorium kunnen een renteloze lening aanvragen bij het instrumentenfonds tot een maximum van € 6000. Aanvraagformulieren kunnen worden opgehaald bij Jan van Bilsen (secretaris Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium). Voor andere vragen: j.vanbilsen@koncon.nl

  Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent
  Een aanvraag voor een tegemoetkoming in het cursusgeld, excursiekosten of andere studiekosten (huisvesting of reiskosten bijvoorbeeld) kunt u indienen bij Jan van Bilsen (secretaris Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent)

  U dient een motivatiebrief te overleggen waarin u uitlegt waarom u een tegemoetkoming wenst.

  Daarnaast ontvangen wij graag van beide ouders (of van één ouder indien daar sprake van is) een door de belastingdienst afgegeven inkomensverklaring die u eenvoudig met behulp van uw DigiD kunt opvragen via deze link.

  Dit kunt u sturen naar:
  Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent
  t.a.v. de secretaris: Jan van Bilsen
  Turfhaven 7
  2511 DK Den Haag
  Of per mail: j.vanbilsen@koncon.nl

  Kledingfonds
  Ouders van balletleerlingen of HBO studenten ballet kunnen een tegemoetkoming aanvragen met betrekking tot de aanschaf van balletkleding. De aanvraagprocedure is dezelfde als bij de Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent (zie aldaar)

  Een tegemoetkoming in de kosten door het College van Bestuur
  Een aanvraag voor een tegemoetkoming in het cursusgeld, excursiekosten of andere studiekosten voor leerlingen van de School voor Jong Talent (intern of extern) kunt u indienen bij het College van Bestuur aan de hand van dit aanvraagformulier.

  Het College van Bestuur baseert een eventuele tegemoetkoming op een inkomenstoets met het modaal inkomen als norm. Daartoe dient u een door de belastingdienst afgegeven inkomensverklaring bij te voegen van beide ouders (of van één ouder indien daarvan sprake is). U kunt deze eenvoudig met behulp van uw DigiD opvragen via deze link.

  De aanvraag moet vóór 1 november van het lopende schooljaar worden ingediend. De documenten kunt u sturen naar CvB@hdkdenhaag.nl

  Stichting DAMU/Ministerie van OCW
  Als uw leerling op de SvJT zit (dus intern de middelbare school volgt) kunt U bij DUS-I (de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Sinds 2018 is het mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). DUS-I is, onder andere, de uitvoeringsorganisatie voor regelingen van het ministerie van OCW.

  De aanleiding voor de tegemoetkoming is dat veel getalenteerde musici en dansers ver moeten reizen om een voortraject op een DAMU-school te kunnen volgen. Zowel het reizen als de reiskosten kunnen een belemmering zijn voor de toestroom van jonge dansen muziektalenten.

  De Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen is op enkele punten gewijzigd. Zo is bijvoorbeeld de aanvraagperiode vervroegd zodat ouders eerder de gelegenheid krijgen om een aanvraag in te dienen. Op 11 maart 2020 is de nieuwe regeling gepubliceerd.

  De aanvraag kan worden ingediend van 15 augustus tot en met 15 oktober in het jaar van aanvraag. Vanaf 15 augustus 2020 is het aanvraagformulier hier online beschikbaar.

  De criteria om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten zijn gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar, echter met een verruiming op het criterium met betrekking tot het inkomen tot € 50.000.-

  De criteria voor de tegemoetkoming zijn voor 2021:

  • de scholier moet ingeschreven staan op een DAMU-school;
  • de scholier moet ingeschreven staan bij een hbo-vooropleiding Dans of Muziek;
  • de reisafstand tussen het woonadres en de school is meer dan 25 km enkele reis;
  • de ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben een gezamenlijk jaarinkomen van niet meer dan € 65.000,-. Daarbinnen is de hoogte van de subsidie afhankelijk van het jaarinkomen:
  • Is het bruto jaarinkomen van de ouders/verzorgers minder dan € 35.000, dan ontvangen leerlingen een tegemoetkoming van ten hoogste € 0,12 per kilometer;
  • Is het bruto jaarinkomen van de ouders/verzorgers tussen de € 35.000 en € 50.000, dan ontvangen leerlingen een tegemoetkoming van ten hoogste € 0,10 per kilometer.
  • Is het bruto jaarinkomen van de ouders/verzorgers tussen de € 50.000 en € 65.000 dan ontvangen leerlingen een tegemoetkoming van ten hoogste € 0,09 per kilometer.
  • Indien de toewijzing van alle daarvoor in aanmerking komende subsidie-aanvragen zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, verdeelt de Minister het beschikbare bedrag, bedoeld in artikel 5, naar evenredigheid over de toe te wijzen subsidieaanvragen.

  Voldoet u aan bovenstaande criteria dan kunt u een aanvraag indienen bij DUS-I. Uw aanvraag omvat de volgende zaken:

  1. inkomensverklaring van de belastingdienst (waarop uw bsn onzichtbaar is gemaakt)
  2. (recent) bankafschrift
  3. inschrijvingsbewijs DAMU-school
  4. inschrijvingsbewijs hbo-voortraject
  5. afschrift van de kilometerafstand, berekend via de anwb routeplanner (printscreen)

  De criteria om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten vereisen de verwerking van verschillende soorten persoonsgegevens. Met het oog op de AVG die met ingang van 25 mei 2018 is ingegaan, vraagt DUS-I alleen die gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag. Daarnaast voldoet de ICT waarin uw aanvraag wordt behandeld aan de rijksbrede Baseline Informatiebeveiliging Rijk.

  De volledige regeling Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen vindt u via deze link.

  Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Jan van Bilsen, bestuurslid stichting DAMU via j.vanbilsen@koncon.nl

  Aanvraag dubbele kinderbijslag
  Kinderen die niet thuis wonen vanwege hun (DAMU-)opleiding kunnen in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Onderdeel voor het aanvragen van deze subsidie is dat de VO-instelling enkele gegevens aanlevert. Informatie hierover is vrij makkelijk te vinden via de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Op de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag melden zich ieder jaar jonge getalenteerde kinderen aan om een opleiding muziek, dans of beeldende kunst te beginnen. Ze hebben allemaal dezelfde droom: het ontwikkelen van hun talent, uiting geven aan hun passie om later eventueel een beroemde musicus, kunstenaar of balletdanser(es) te worden. Het zijn erg gemotiveerde kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Een deel van deze kinderen komt niet uit de regio, maar uit heel Nederland en soms uit België.

  Sommige ouders van kinderen die verder weg wonen, vinden het dagelijks op en neer reizen een extra belasting voor de toch al intensieve schooldagen en vinden het prettiger als de kinderen gebruik kunnen maken van een gastgezin gedurende de schooldagen. De weekenden en vakanties worden doorgaans thuis doorgebracht.

  De School voor Jong Talent, waar kinderen naast hun kunstopleiding ook een schoolprogramma vanaf groep 7 van de basisschool en het voortgezet onderwijs (vmbo-tl, havo en vwo) kunnen volgen, zoekt daarom mensen die fysieke en emotionele ruimte hebben gastouders van één van deze kinderen te willen zijn. De bedoeling is dat de kinderen een goed thuis hebben waar ze ’s avonds na een intensieve schooldag welkom zijn, uit kunnen rusten en hun vrije tijd rustig door kunnen brengen.

  Uiteraard krijgen de gastouders hiervoor van de ouders een passende vergoeding. De School voor Jong Talent speelt in deze een bemiddelende rol: ze brengt de partijen bij elkaar en als het klikt wordt er een contract getekend tussen ouders en gastouders.

  Voelt u zich aangesproken om een positieve bijdrage te leveren aan jong talent en heeft u ruimte voor een gastkind, dan kunt u contact opnemen met Mariëtte Redel. In het eerste contact wordt van beide kanten duidelijk waarover het gaat en wat er verwacht wordt.

  Wij van onze kant willen u graag uitleggen om wat voor kinderen het gaat en willen uitzoeken welk type kind het best bij u past om tot een optimale match te komen.

  U kunt ons bereiken via de telefoon (Sophie van der Steen, 070-3151505) of een email sturen naar gastgezin@koncon.nl.

  Op de School voor Jong Talent tonen leerlingen en docenten respect voor elkaar;

  gaan we op een verantwoorde manier om met materialen, eigen spullen en die van anderen;

  moet iedereen zich prettig en veilig kunnen voelen;

  dragen we met elkaar zorg voor een schoon en bewoonbaar lokaal en schoolgebouw;

  is het streng verboden om drugs/alcohol te gebruiken. Binnen het gebouw mag er niet gerookt worden en wordt elkaars gezondheid niet in gevaar gebracht;

  wordt een gemaakte afspraak nagekomen;

  hebben de leerlingen de benodigde lesmaterialen bij zich die nodig zijn voor de les;

  storen leerlingen de andere lessen niet als ze op dat moment zelf vrij zijn;

  beginnen de lessen op tijd;

  melden leerlingen die uit de les verwijderd worden zich altijd meteen bij de directeur of als die afwezig is bij één van de coördinatoren;

  is het gebruik van mobiele telefoons in de klas niet toegestaan;

  wordt er in kleedkamers en leslokalen niet gedronken of gegeten;

  zijn leerlingen zelf altijd verantwoordelijk voor het noteren van het huis­werk, proefwerken en afspraken. Wie een les heeft gemist, stelt zich tijdig op de hoogte van het eventu­eel opgegeven werk;

  worden vrijstellingen voor lessen altijd ruim van te voren aangevraagd via het daarvoor bedoelde formulier bij de balletbalie;

  worden absenties altijd door de ouders doorgegeven via de telefoon of via een briefje aan de balletbalie;

  komen er geen jongens in de meisjeskleedruimtes of meisjes in de jongenskleedruimtes. Niet-balletleerlingen komen helemaal niet in de kleedruimtes.

  De Oudercommissie (OC) van de School voor Jong Talent (SvJT) wil eraan bijdragen leerlingen een leuke en aantrekkelijke schooltijd te geven. Dit doet de OC door in samenwerking met ouders van leerlingen en in overleg met de schooldirecteur en de directeuren van de vakopleidingen ondersteuning te bieden op verschillende vlakken. De OC helpt bij schoolactiviteiten en functioneert als spreekbuis tussen ouders en schoolleiding over algemene praktische schoolzaken. De OC vergadert ongeveer een keer per twee maanden.

  De OC levert een bijdrage aan verschillende activiteiten en initiatieven die de hele school betreffen. We zijn aanwezig op open dagen en audities om informatie over de school te verstrekken, organiseren een schoolfeest en een maaltijd voor alle leerlingen. In december zorgen we voor kerstversiering en een kerstlunch voor de docenten. Ook reiken we elk jaar aan het eind van het schooljaar een aanmoedigingsprijs uit aan een leerling. Er is van alles te doen!

  Ouders kunnen vragen of wensen over het reilen en zeilen op school per e-mail voorleggen aan een van de OC-leden. De vragen en suggesties worden doorgespeeld naar de schoolleiding en eventueel besproken tijdens een vergadering. De vraag en de reactie erop zullen op de website van de SvJT worden gepubliceerd.

  Voor veel ouders is de SvJT een school op (reis)afstand. De OC organiseert bijeenkomsten waar alle (gast)ouders elkaar kunnen ontmoeten en kunnen bijpraten. Ouders/verzorgers kunnen desgewenst ook bij de OC terecht voor een luisterend oor voor hun eigen (schoolgerelateerde) problemen.

  De Oudercommissie van de School voor Jong Talent bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  Dele van der Lingen; voorzitter (muziek-ouder)
  Annemarie Oerlemans; penningmeester (ballet-ouder)
  Marija Lucic (ballet-ouder)

  Jaarverslag 2017-2018
  Jaarverslag 2018-2019

  Jaarverslag 2019-2020

  Jaarverslag 2020-2021

  Jaarverslag 2021-2022

  Voorlichting dansbeoordelingen

  Natuurlijk kan het ook op de School voor Jong Talent voorkomen dat ouders van mening zijn dat hun belangen geschaad worden of de schoolorganisatie zich niet houdt aan beloften die in het verleden zijn gedaan. Wij gaan er van uit dat ouders in eerste instantie een klacht indienen bij de directeur van de School voor Jong Talent of desgewenst het College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten Den Haag (Postbus 11670, 2502 AR Den Haag). Klachten kunnen op deze wijze het snelst worden besproken en in de meeste gevallen kunnen de klachten en/of problemen snel worden opgelost.

  Daarnaast beschikt de Hogeschool der Kunsten over de “Integriteitscode of Gedragscode Omgangsvormen”. Deze beschrijft de kaders waarbinnen medewerkers en studenten van de Hogeschool verantwoordelijk met elkaar en de omgeving omgaan: wat als wenselijk gedrag wordt beschouwd. De code biedt ook ruimte om elkaar aan te spreken op eventueel voorkomend laakbaar gedrag. Naast de Integriteitscode maken ook de Klachtenregeling Ongewenst Gedrag en het Protocol vertrouwenspersoon onderdeel uit van het beleid om een veilig studie- en werkklimaat binnen de Hogeschool te waarborgen. U kunt alle regelingen vinden op de Hogeschool der Kunsten website.

  De vertrouwenspersonen van de SvJT zijn:

  In het kader van de rechtsbescherming van de student heeft de Hogeschool een digitaal klachtenloket ingericht dat alle klachten, bezwaren of beroepen van de student ontvangt, correct doorgeleidt en zorgt dat de afhandeling daarvan ter hand wordt genomen. Klachten, geformuleerd in het Nederlands of het Engels, kunnen worden toegestuurd aan het klachtenloket KABK of het klachtenloket KC.

  Tenslotte dient vermeld te worden dat ouders, leerlingen en medewerkers zich in laatste instantie ook nog kunnen wenden tot de Stichting Onderwijsgeschillen,onder vermelding van SvJT, verbonden aan het Rijnlands Lyceum (VO) of de Haagsche Schoolvereeniging (PO). De stichting Het Rijnlands Lyceum (waar onze VO-leerlingen formeel staan ingeschreven) is met het bijbehorende reglement verbonden aan deze klachtencommissie. U kunt ook gebruik maken van mediationdesk alvorens u een officiële klacht indient.

  Gegevens:
  mediation@onderwijsgeschillen.nl
  Stichting Onderwijsgeschillen
  Postbus 85191
  3508 AD te Utrecht

  Telefoon: 030-2809590
  Email: info@onderwijsgeschillen.nl

  Contact

  Vragen

  Heb je vragen? Neem dan contact op met Jan van Bilsen, Directeur Interfaculteit School voor Jong Talent.