Start met aanmelden

Het officiële aanmeldingsformulier voor Jong KC krijg je na het informeel voorspelen.

Het aanmeldingstraject voor Jong KC bestaat uit vijf stappen:

Eerst speel (of zing) je informeel voor. Dit kan al vanaf achtjarige leeftijd. Ook als je twijfelt en iets meer wilt weten over je eventuele mogelijkheden, kun je je aanmelden. Het informeel voorspelen is namelijk geen examen. Een kleine commissie bestaande uit één of twee hoofdvakdocenten en de coördinator van Jong KC beoordeelt of er genoeg muzikale en technische mogelijkheden aanwezig zijn om toelatingsexamen succesvol af te leggen. Meteen na het informeel voorspelen krijg je een advies over het traject dat je het beste kan gaan volgen in voorbereiding op het toelatingsexamen.

Aanmelden voor informeel voorspelen

Het toelatingsexamen in Jong KC Klassiek en in Jong KC Jazz bestaat uit een instrumentaal deel en een theoretisch deel. Je doet hiervoor je theoretisch toelatingsexamen. Hierbij worden je muzikaal gehoor, je muzikaal voorstellingsvermogen en je theoretische kennis getest. De criteria die daarvoor gehanteerd worden zijn gekoppeld aan je leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe meer er van je gevraagd wordt.

Onderwerpen van de test zijn:

  • muzikaal geheugen (uit het hoofd naspelen/-zingen van melodieën, transponeren, omzetten van majeur naar mineur en omgekeerd)
  • gevoel voor metrum en ritme (metrum in het juiste tempo lopen/tikken, onderscheid binair/ternair, naklappen van diverse ritmes)
  • muzikaal gehoor (majeur/mineur, benoemen van toonladders, intervallen, drieklanken, septime-akkoorden op gehoor, nazingen met relatieve solmisatie),
  • van blad zingen (melodisch en ritmisch, al dan niet met relatieve solmisatie)
  • kennis van algemene muziekleer (notennamen, sleutels, toonsoorten en voortekens, intervallen, drieklanken, septime-akkoorden, e.d.).

Als je je op deze test wil voorbereiden, kun je het beste datgene goed oefenen wat je al kunt. Het heeft weinig zin om kort van tevoren nog 'alles erin te stampen'.
Bij iedereen komen muzikaal geheugen en muzikaal gehoor aan de orde.

Als je al les hebt in solfège of muziektheorie, kan het handig zijn om materiaal dat in die lessen is gebruikt, mee te nemen.

Eind maart/begin april vindt het instrumentale deel van het toelatingsexamen plaats. Je speelt een gevarieerd programma waarmee de commissie kan horen wat je muzikaal te bieden hebt en hoe ver je bent in je technische ontwikkeling. Natuurlijk verschillen de toelatingseisen per hoofdvak. Voor nadere informatie kun je het best contact opnemen met de onderwijscoördinator Jong KC.

Als je op grond van het toelatingsexamen muziek toelaatbaar wordt verklaard tot de opleiding, volgt de laatste stap: je wordt uitgenodigd voor een test op het gebied van de schoolvakken. Na afloop van de test hebben wij contact met jouw huidige school. Daarna volgt het definitieve besluit tot toelating tot de afdeling Muziek van de School voor Jong Talent.

Als je wordt toegelaten volgt een gesprek met de directeur van de School voor Jong Talent over plaatsing in de school. Deze bespreekt met jou en je ouders de overstap naar de school. Het accent zal in dit gesprek liggen op je reguliere schoolprogramma.

Ter voorbereiding op de overgang naar de School voor Jong Talent loop je een paar dagen mee in de klas waarin je in het nieuwe schooljaar zult worden geplaatst. Je volgt het normale schoolprogramma en neemt ook deel aan de lessen in de muziekafdeling.