Hieronder vind je de tarieven voor het collegegeld en de cursusgelden voor het studiejaar 2018-2019. De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van je nationaliteit en je eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, woonplaats en inschrijvingsvorm.

De schoolgelden (cursusgeld) voor de School voor Jong Talent zijn hier te vinden.

Het wettelijk collegegeld 2018-2019 voor voltijdse opleidingen is door het Ministerie vastgesteld op € 2.060,-. Met ingang van 2018-2019 geldt voor nieuw instromende bachelorstudenten die zich voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig een gereduceerd tarief van € 1.030,-*. Voor nieuw instromende EER-studenten voor de opleiding Docent Muziek, die zich per 2018-2019 voor het eerst in het Nederlands hoger onderwijs inschrijven, geldt in studiejaar 1 en 2 een halvering van het wettelijk tarief collegegeld.

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands bachelor- of masterdiploma [1] hebben en een EER-nationaliteit hebben (EER [2] is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor de beperkte categorie niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus.

1. Nederlands bachelor of masterdiploma
De definitie ‘Nederlands bachelor- of masterdiploma’ is van toepassing op:

  • bachelorstudenten uit de EER, die na augustus 1991 een bachelordiploma hebben behaald aan een Nederlandse hogeschool of universiteit en aan onze Hogeschool inschrijven voor een bacheloropleiding;
  • masterstudenten uit de EER, die na augustus 1991 een masterdiploma hebben behaald aan een Nederlandse hogeschool of universiteit en aan onze Hogeschool inschrijven voor een masteropleiding.

2. EER: Europese Economische Ruimte
De EER bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. De volgende landen behoren tot de EER: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.
In het kader van de collegegeldbepalingen worden ook studenten uit Zwitserland en Suriname beschouwd als EER-studenten, als ook niet-EER-studenten met recht op Nederlandse studiefinanciering.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands bachelor- of masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur vastgesteld. Voor 2018-2019 geldt voor het instellingscollegegeld voor niet-EER-studenten van het Koninklijk Conservatorium een gedifferentieerd tarief (zie de betreffende rubriek in onderstaand overzicht).

Het Koninklijk Conservatorium stelt beurzen van € 5.000,- beschikbaar. Deze zogenaamde KC-excellentiebeurzen worden toegekend aan masterkandidaten die de beste toelatingsexamens afleggen (zowel EER als niet-EER-studenten komen in aanmerking). Klik hier voor meer informatie.

Optie 1: Betaling ineens

De betaling van de cursuskosten 2018/2019 dient geregeld te zijn vóór 1 oktober 2018. Het totale verschuldigde bedrag overmaken vóór 1 oktober 2018. Vermeld bij de betaling altijd de achternaam, student/leerlingnummer en geboortedatum.

Bankgegevens Hogeschool der Kunsten, Den Haag:
IBAN: NL20ABNA0894212354
BIC: ABNANL2A
ABN-AMRO Bank
Postbus 749
3000 AS ROTTERDAM, NL

Bij deze keuze hoeft u geen machtigingsformulier in te leveren.

Optie 2: Incasso in 8 termijnen

De betaling van de cursuskosten 2018/2019 dient geregeld te zijn vóór 1 oktober 2018. Bij betaling van de studiekosten in termijnen met een doorlopende machtiging SEPA-incasso:

U dient bij termijnbetaling een SEPA-machtiging met originele handtekening in te leveren vóór 1 oktober 2018, een kopie of scan is niet toegestaan.

De afschrijving geschiedt in 8 gelijke termijnen vanaf oktober 2018 rond de 25e van de maand.

Download machtigingsformulier

Betalingsinformatie voor de cursuskosten van je contractstudie in 2018-2019


Betaling ineens
Het totale verschuldigde bedrag overmaken vóór 15 juli 2018.
Vermeld bij de betaling altijd je achternaam, studentnummer en geboortedatum

Bankgegevens van de Hogeschool der Kunsten, Den Haag:
IBAN: NL20ABNA0894212354
BIC (swift): ABNANL2A
ABN AMRO Bank
Postbus 749
3000 AS ROTTERDAM

Incasso in 1 termijn

De betaling van de cursuskosten 2018/2019 dient geregeld te zijn vóór 1 augustus 2018. Deze cursuskosten kunnen worden betaald met een doorlopende machtiging SEPA-incasso.

Hiervoor ontvangen wij graag een SEPA-machtiging met originele handtekening vóór 1 augustus 2018 (een kopie of scan is niet toegestaan).

Het totaal te betalen cursusgeld zal in 1 termijn op/rond 26 september 2018 worden geïnd.

Download machtigingsformulier

Tarieven regulier hoger onderwijs

EER-studenten (dit is incl. Nederlandse studenten)2018-2019
Bacheloropleiding
EER-studenten die geen Nederlands bachelorprogramma
hebben of studenten die aan de Universiteit Leiden hun bachelordiploma hebben behaald.
€ 2.060,-
Masteropleiding
EER-studenten die geen Nederlands masterdiploma hebben.
€ 2.060,-
Voor beide opleidingen geldt:
EER-studenten die voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor een bacheloropleiding, wordt het wettelijke tarief collegegeld voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig gehalveerd.*
€ 1.030,- [3]
Voor beide opleidingen geldt:
EER-studenten die zowel een Nederlands bachelor [4]- en/of masterdiploma hebben.
€ 5.000,-

3. Op de Bacheloropleiding Docent Muziek als 2de BA-studie is het wettelijke tarief van toepassing, mits de 1e afgesloten bacheloropleiding niet een educatie- of zorg-bachelor betrof.

4. Voor nieuw instromende EER-studenten Docent Muziek die zich per 2018-2019 voor het eerst in het Nederlands hoger onderwijs inschrijven, geldt in studiejaar 1 en 2 een halvering van het wettelijk tarief collegegeld.Niet-EER-studenten


2018-2019
Zittende niet EER-studenten (zonder Nederlandse studiefinanciering, zonder registratie bij UAF [5])


5. Voor degenen op wie in het voorgaande jaar het tarief van € 12.000 euro van toepassing was, blijft het hoge tarief van toepassing.
€ 5.000,-
Nieuw instromende niet-EER-studenten, die zich per 1-9-2018 instromen
Gedifferentieerd tarief
Voor nieuw instromende niet-EER-studenten geldt een gedifferentieerd tarief instellingscollegegeld, dat wordt vastgesteld op basis van het resultaat van het toelatingsexamen. Dit resultaat zal door de toelatingscommissie worden uitgedrukt in een cijfer op een schaal van 1-10. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een aantal criteria, zoals muzikaliteit en artisticiteit, technisch niveau, beleerbaarheid, de aanwezigheid van een goed beschreven masterstudieplan (wanneer het een aanmelding voor de masteropleiding betreft) en de gewenste samenstelling van de desbetreffende afdeling.
Aan de hand van de door de toelatingscommissie gemaakte beoordeling, zal er onderscheid worden gemaakt tussen de volgende tarieven:
Indien de toelatingscommissie het cijfer 10 toekent:€ 5.000,- masterstudenten in deze categorie ontvangen vanuit een extern fonds een KC excellentiebeurs)
Indien de toelatingscommissie het cijfer 9 toekent:€ 5.000,-
binnen deze categorie wordt aan masterstudenten vanuit een extern fonds een beperkt aantal KC-excellentiebeurzen verleend
)
Indien de toelatingscommissie het cijfer 8 toekent:€ 5.000,-
Indien de toelatingscommissie het cijfer 6 of 7 toekent:€ 9.000,-
De beoordeling van de toelatingscommissie en het definitieve tarief van het instellingscollegegeld zal zo snel mogelijk na het toelatingsexamen aan de kandidaten bekend worden gemaakt.

Het toegekende tarief instellingscollegegeld blijft in beginsel gedurende de nominale studieduur van kracht.
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus€ 2.060,-
Niet-EER-studenten met vluchtelingenstatus€ 2.060,-


Overige inschrijvingsvormen


2018-2019
Tweede inschrijversTe besluiten door faculteitsdirecteur
ExtraneusMinimaal de examenkosten
Contractonderwijs individueel
Ingeschreven studenten en alumni ontvangen 50% reductie
€ 125,- (per les eenheid - 50 min)
Contractonderwijs klassikaal
Ingeschreven studenten en alumni ontvangen 50% reductie
€ 30,- (per groepsles van 50 minuten)


Overige kosten


2018-2019
Schoolfonds KC (facultatief)€ 60,-


Cursusgelden


2018-2019
Vooropleiding (per jaar)€ 2.100,-
Eenjarige cursus Sonologie€ 2.100,-
Eenjarige cursus Muziek als Vak€ 2.100,-
Artist's Certificate Music€ 5.000,-
Artist's Certificate Dance€ 5.000,-


Lees op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag meer over de onderbouwing van het instellingscollegegeld.