Beurzen voor de beste masterkandidaten
Ga jij een master aan het Koninklijk Conservatorium doen?

Het Fund for Excellence of the Royal Conservatoire stelt ieder academisch jaar beurzen beschikbaar ter hoogte van het collegegeld. Deze excellentiebeurzen worden toegekend aan masterkandidaten die de beste toelatingsexamens afleggen. De toelatingsexamens vinden plaats in april/mei.

Het toelatingsexamen
Jouw toelatingsexamen wordt beoordeeld door een commissie die bestaat uit het hoofd en docenten van de betreffende afdeling. Wanneer jij een 10 krijgt, kun je in aanmerking komen voor een excellentiebeurs. Krijg je een 9, dan wordt er eerst overlegd. Het hangt van verschillende factoren af of je dan wel of niet de beurs ontvangt.

Toekenning
De beurzen worden uiteindelijk toegekend door de directie van het KC, op voordracht van de commissies en afdelingshoofden. Is de uitslag positief en ontvang je daadwerkelijk een beurs, dan wordt je nog voorgedragen aan het bestuur van het Fund for Excellence of the Royal Conservatoire. Dit toekenningsproces wordt afgerond in de maand juni/begin juli met een officiële brief vanuit het Fund for Excellence of the Royal Conservatoire waarin jou de beurs officieel wordt toegewezen. De excellentiebeurs is een jaarlijks bedrag dat bij bevredigende studievoortgang voor de nominale studieduur van kracht blijft.


Ondersteunende partners
Wij danken de volgende partners die het beurzenprogramma van het Fund for Excellence of the Royal Conservatoire mede mogelijk maken:

Stichting Onderweg

Stichting Ritsema van Eckfonds

Particuliere en zakelijke partners