Uitschrijving en restitutie

Een verzoek tot uitschrijving dient een student zelf in te dienen. Via Studielink kan de student dit verzoek tot uitschrijving indienen.

De studentenadministratie van het ESC handelt het uitschrijfverzoek af en informeert de betreffende afdeling als ook de financiële administratie (FA) via email studyfees@hdkdenhaag.nl. De FA zorgt voor de versturing van de uitschrijfbrief en verzorgt - indien van toepassing - de restitutie van het collegegeld.

Studenten die het wettelijk collegegeld betalen

Studenten die het wettelijk collegegeld betalen, kunnen zich uitschrijven per eerste van de maand volgend op de ontvangstdatum van het uitschrijvingsverzoek. Zij hebben recht op restitutie van het collegegeld en ontvangen dan restitutie voor de resterende maanden. Bij uitschrijving in de maanden juli en augustus wordt geen restitutie van het collegegeld verleend (zie hieronder art. 7.48.4 WHW).

Wanneer de student nog voor een andere opleiding bij de hogeschool staat ingeschreven, wordt er geen restitutie verleend. Ook komt de student niet voor restitutie in aanmerking wanneer er een Bewijs Betaald Collegegeld voor een andere onderwijsinstelling is afgegeven.

Studenten die het instellingscollegegeld betalen

Uitschrijving of diplomering in de periode 1 tot en met 30 september

Deze periode is bedoeld voor de studenten die in september nog hun laatste studiepunten en dus hun diploma halen. Deze studenten moeten zich eerst inschrijven tegen het volledige tarief instellingscollegegeld en kunnen na het behalen van het diploma standaard een restitutie verwachten van het verschil instellingscollegegeld en het wettelijk collegegeld.

  • Kortom: feitelijk betaalt deze categorie het tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld.

Uitschrijving of diplomering in de periode 1 oktober tot en met 31 december

De categorie studenten die in de maanden oktober, november of december uitschrijven ontvangen de helft van het instellingstarief terug.

  • Kortom: restitutie van 50% van het instellingstarief.

Uitschrijving of diplomering in de periode 1 januari tot en met 31 maart

Bij uitschrijving in de maanden januari, februari of maart wordt een kwart van het instellingscollegegeld terugbetaald.

  • Kortom: restitutie van 25% van het instellingstarief.

Wanneer de student nog voor een andere opleiding bij de hogeschool staat ingeschreven, wordt er geen restitutie verleend.

Restitutie vindt altijd pas plaats nadat de storneringstermijn​ (56 dagen na de laatste incasso) is verstreken.

Art. 7.48.4 WHW

De student heeft aanspraak op terugbetaling van een twaalfde gedeelte van het door hem verschuldigde wettelijk collegegeld voor elke maand dat het studiejaar na beëindiging van zijn inschrijving duurt, tenzij een betalingsregeling als bedoeld in artikel 7.47, onderdeel b, is getroffen. Indien een student in de loop van het studiejaar overlijdt, wordt voor elke daaropvolgende maand van het studiejaar na diens overlijden, een twaalfde gedeelte van het betaalde wettelijk collegegeld terugbetaald. Bij beëindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus heeft de student geen aanspraak op beëindiging van betaling van de termijnen, bedoeld in artikel 7.47, onderdeel b, en op terugbetaling van het voor die maanden betaalde collegegeld, tenzij het instellingsbestuur dat anders heeft geregeld. Dit lid is niet van toepassing op de Open Universiteit.

Een verzoek tot uitschrijving dient de cursist zelf in te dienen bij de betreffende afdeling. De afdeling stelt vervolgens de studentenadministratie (SA) van het ESC op de hoogte middels een email aan studentadministration@koncon.nl

De SA handelt het uitschrijfverzoek af en informeert de financiële administratie (FA) via een email aan studyfees@hdkdenhaag.nl in geval van recht op restitutie.

Cursisten/contractstudenten (voorbereidend jaar, Artist Certificate, Contractonderwijs, Muziek als vak, cursus Sonologie)

Cursisten betalen in één keer het cursusgeld en hebben bij tussentijdse uitschrijving geen recht op restitutie van het betaalde cursusgeld. Alleen in bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de directie en op eigen verzoek van de cursist, kan restitutie verleend worden. Restitutie vindt in dat geval plaats op de eerste van de maand volgend op de datum van ontvangst van het verzoek waarbij bij uitschrijving in de maanden juli en augustus nooit restitutie wordt verleend.

School voor Jong Talent, reguliere basisschool of VO

(De ouders van) de leerlingen binnen alle afdelingen van de SvJT betalen cursusgeld. Bij tussentijdse uitschrijvingen hebben (de ouders van) de leerling geen recht op restitutie van het betaalde cursusgeld.

Indien er bij een tussentijdse uitschrijving echter sprake is geweest van een dringend advies van de opleiding om de betreffende opleiding niet voort te zetten, kan een terugbetaling plaatsvinden van een tiende gedeelte van het verschuldigde schoolgeld voor elke maand dat het studiejaar na beëindiging van zijn inschrijving duurt.